THE RUN - A THEATER PROJECT

28-29 Mar, 2018 (19:00 - 21:00)

Soul Live Project Complex
216 Pasteur, Ward 6, Dist 3, Hồ Chí Minh City

“The Run” is a short theater play about three patients, Jode, Ly, and Nogi, with a condition called Helium, which disturbs their body balance and manifests strange and fatal illnesses. Chosen for an experimental treatment in space, they are brought together in a training base where their physical, mental, and emotional states are contested and, as it happens, corrupted. This is their story before the space launch.
“The Run” is written and directed by Trà Nguyễn.

Part of a longterm project to support local theater writers and producers, “The Run” will serve as a case study to illustrate the benefits of feedback and critics on the formation of ideas and their execution on stage. Thus, after each performance, the Writer/Director and Assistant Director of “The Run” will have a critic-based conversation with one of the two invited Guest Critics: Tay Phong - Theater Director, and Marcus Manh Cuong Vu - Film Producer and Curator.

“The Run” also invites the audience to leave their feedback on the technical side of the production by filling the questionnaire printouts handed before the show. In this manner the critics and audience actively become commentators for the production, as such give accesses to other dimensions of the play and enable the Writer/Director to reflect more thoroughly on the work.

CAST (In order of appearance)

1. The Duke: Scott Williams.

2. Captain: Bill Nguyen.

3. Nogi: Tricia Nguyen.

4. Jode: David Patrick Delves.

5. Ly: Mien H. Pham.

6. Shadows: Noah Bui & Trâm Paris.

“The Run” là một vở kịch ngắn về ba bệnh nhân, Jode, Ly, và Nogi, cùng có hội chứng Helium khiến thăng bằng nội tại của cơ thể họ bị phá vỡ, đồng thời nhiều căn bệnh trầm kha phát tiết. Được chọn vào một chương trình điều trị thử nghiệm trong không gian, họ được đưa đến một căn cứ để rèn luyện, nơi thể chất, tinh thần và xúc cảm của họ bị thử thách và, dần dà, tha hoá đi. Đây là câu chuyện của họ trước ngày khởi hành vào vũ trụ.
“The Run” do Trà Nguyễn biên kịch và đạo diễn.

Góp phần vào một dự án lâu dài để hỗ trợ những nhà biên kịch và nhà sản xuất sân khấu địa phương, “The Run” sẽ đóng vai trò như ví dụ minh hoạ cho những ích lợi khả đạt từ phản hồi và phê bình trên việc hình thành ý tưởng và việc thực hiện ý tưởng trên sân khấu. Do vậy, sau mỗi buổi diễn, Biên kịch/Đạo diễn và Trợ lý Đạo diễn của “The Run” sẽ có buổi thảo luận mang tính phê bình với một trong hai Khách mời: Tây Phong - đạo diễn sân khấu và Marcus Mạnh Cường Vũ - Nhà Sản xuất và Curator Điện ảnh.

“The Run” đồng thời mời khán giả cho biết nhận xét của họ về khía cạnh kỹ thuật của tác phẩm bằng cách điền nhận xét theo bảng câu hỏi sẽ được phát trước buổi diễn. Như vậy, cả các nhà phê bình và khán giả sẽ cùng trở thành bình luận viên cho tác phẩm, mở ra những chiều kích khác nhau của vở kịch và giúp nhà Biên kịch/Đạo diễn suy ngẫm về tác phẩm sâu sắc hơn.

Diễn viên (theo thứ tự xuất hiện)

1. Công tước: Scott Williams.

2. Đại uý: Bill Nguyen.

3. Nogi: Tricia Nguyen.

4. Jode: David Patrick Delves.

5. Ly: Mien H. Pham.

6. Cái bóng: Noah Bùi & Trâm Paris.

THE RUN - A THEATER PROJECT

28-29 Mar, 2018 (19:00 - 21:00)

Soul Live Project Complex
216 Pasteur, Ward 6, Dist 3, Hồ Chí Minh City

200,000 VND/TICKET

BOOK NOW

BOOKING

Please be awared that online booking has been closed. If you want to purchase The Run tickets, please come to our ticketbox at Soul Live Project Complex (216 Paster, Ward 06, District 03). Thank you for your interest and support.
WORKING HOURS:
Morning: 9:30 - 11:30
Afternoon: 14:00 - 18:00

Your booking was succeed!

Please check your email and verify your ticket information .